MOŽNÉ ZPŮSOBY ÚHRAD ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku společností PPL nebo Českou poštou v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 163852419 / 0600, vedený u společnosti Moneta(dále jen „účet prodávajícího”) na základě zálohové faktury
 • bezhotovostně pomocí platebního systému GO Pay
 • v hotovosti na provozovně

Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy Kupujícím spotřebitelem:
U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může Kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se Kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
Odstoupení od smlouvy Kupující spotřebitel Prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je Kupující spotřebitel povinen Prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí vráceno Prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, a v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese Kupující spotřebitel.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

Odstoupení od smlouvy Kupujícím podnikatelem:
Při odstoupení od smlouvy Kupujícím podnikatelem před dodáním zboží bude účtována smluvní pokuta ve výši 20 % z ceny objednaného zboží.

Při odstoupení od smlouvy Kupujícím podnikatelem po dodání zboží je Kupující podnikatel povinen uhradit storno poplatek. Konkrétní výši storno poplatku, která může být až do výše 75 % z kupní ceny vráceného zboží, stanoví Prodávající s ohledem na typ výrobku. Zboží musí být vráceno Prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, a v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese Kupující.

Kupující podnikatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837  občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy, pokud zboží bylo upraveno podle přání Kupujícího.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti Prodávajícího za vady.

Záruční doba u výrobků je specifikována výrobcem a je uvedena na dodacím listě a upřesněna v uživatelské příručce.

Záruční doba u služeb je stanovena následovně:
Záruční doba začíná dnem dodání výrobku/služby Kupujícímu, popř. předáním výrobku veřejnému dopravci.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, kterou případně výrobek strávil v záruční opravě (doba od převzetí výrobku do záruční opravy do data předání opraveného výrobku Kupujícímu, popř. předání dopravci).

Pokud Kupující v záruční době zjistí, že výrobek nesplňuje technické parametry uvedené v technické specifikaci výrobce, informuje o tomto bez prodlení Prodávajícího a ten zahájí reklamační řízení.

Při tomto řízení Prodávající posoudí, zda jsou splněny podmínky záruky. K tomu slouží dodací/záruční list potvrzený Kupujícím, případně doklad o zakoupení – faktura/ daňový doklad. Po posouzení, že změna vlastností nastala v záruční době Prodávající ve své vlastní servisní laboratoři nebo ve spolupráci s výrobcem (dle typu výrobku) posoudí příčinu změny vlastností a tím i oprávněnost reklamace.

Pokud příčinou změny vlastností je některá z akceptovatelných příčin, Prodávající výrobek opraví ve své laboratoři nebo u výrobce tak, aby opětně splňoval garantované technické parametry nebo výrobek vymění za výrobek nový.

Obsah poskytované záruky, tj. rozsah, podmínky, doba platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí jsou uvedeny v těchto záručních podmínkách a mohou být upřesněny v konkrétních návodech pro použití.

Rozsah záruky:
Zjevné vady, za které se považuje především:

 • neshoda mezi deklarovaným a skutečně dodaným množstvím objednaných výrobků
 • neshoda deklarovaného příslušenství se skutečně dodaným příslušenstvím výrobků
 • vnější viditelné poškození výrobku nebo jeho příslušenství
 • Tyto vady je Kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží.
 • Skryté vady jsou vady jedné nebo více funkcí výrobků způsobené systémovou nebo nahodilou výrobní vadou.
  Tyto vady je Kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu.

Záruka se nevztahuje na:

 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • závady způsobené nesprávným používáním, pozměněním, neautorizovaným zásahem Kupujícího do výrobku, nedodržováním zásad údržby popřípadě poškozením (úmyslným nebo neúmyslným)
 • závady způsobené používáním výrobku v jiných podmínkách než je stanoveno v návodu nebo katalogu
 • porušené ochranné pečetí nebo nálepek, jsou-li takové na výrobku
 • závady způsobené manipulací, popř. skladováním, které neodpovídají pokynům v návodu nebo katalogu
 • vady, se kterými byl Kupující seznámen a na které byla Kupujícímu poskytnuta sleva
 • vady způsobené vyšší mocí, kterou Prodávající nemohl ovlivnit (blesk, nepřiměřené kolísání napětí sítě, atp.)
 • další specifické případy stanovené v uživatelské příručce konkrétního přístroje
 • Za vadu není považována nefunkčnost výrobku ve specifickém-nestandardním využití, pokud tyto aplikace nebyly předem odsouhlaseny Prodávajícím a písemně potvrzeny při potvrzení objednávky.

Postup při uplatnění nároku na poskytnutí záruky:

Pokud Kupující zjistí vadu výrobku v záruční době, doporučuje Prodávající následující postup:

V první řadě informovat o vadě Prodávajícího, nejlépe e-mailem nebo telefonicky. Tento krok není nezbytný, ale v mnoha případech může pomoci vyřešit domnělé vady.

V případě, že se závadu nepodařilo vyřešit krokem 1, odešle Kupující na adresu Prodávajícího výrobek k vyřízení reklamace. Reklamované zboží může být zasláno Prodávajícímu prostřednictvím jakéhokoli veřejného přepravce popř. může být předáno osobně. Náklady na přepravu k Prodávajícímu hradí vždy Kupující.

Prodávající má právo na přezkoumání reklamované vady, nejdéle však do 15 pracovních dní musí o výsledku přezkoumání informovat Kupujícího.

V případě, že se prokáže oprávněnost reklamovaných vad, pak Kupující při uplatnění záruky má:

bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny (jde-li o vadu neodstranitelnou).

výměnu vadného zboží (jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží)

odstoupení od smlouvy (jde-li o vady odstranitelné vyskytující se však opakovaně a bránící řádnému užívání zboží)

Vyřešení reklamace je Prodávající povinen provést nejpozději do stanovené doby. Do stanovené doby se započítává i doba nutná k přezkoumání reklamované vady a doba přepravy opraveného výrobku zpět ke Kupujícímu. Tuto přepravu hradí Prodávající.

Doba od převzetí výrobku Prodávajícím až po převzetí opraveného výrobku Kupujícím se nezapočítává do záruční doby. Záruční doba se o tuto dobu naopak prodlužuje.

Prodávající se může písemně dohodnout se s Kupujícím na přiměřené prodloužení doby opravy.

Pokud Prodávající nezajistí opravu reklamované závady do stanovené doby, ani se nedohodne s Kupujícím na prodloužení doby opravy, je povinen odstranit reklamovanou vadu jako neodstranitelnou.

V případě, že se prokáže neoprávněnost reklamovaných vad, je Prodávající oprávněn požadovat od Kupujícího náhradu nutných nákladů na přezkoumání. Kupující se s Prodávajícím může dohodnout na opravě vady výrobku dle standardních podmínek servisu.

Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

DORUČOVÁNÍ

Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a Kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného Kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.