VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÝ OBCHOD REDLED.cz

Vymezení pojmů

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupujícím spotřebitelem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od Prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy při objednávání, dodávkách a platbách zboží a služeb mezi společností Vaculík s.r.o., provozovatelem e-shopu REDLED.cz (dále jen Prodávající) a zákazníky (dále jen Kupujícími) a jsou závazné pro veškerý obchodní styk, pokud dvoustranné smluvní vztahy tyto podmínky neupravují jinak.

Obchodní styk mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí:

 1. V případě Kupujícího podnikatele: příslušnými ustanoveními zákona 90/2012 Sb., Zákon o korporacích a 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění v případě styku mezi Prodávajícím a jinou právnickou nebo fyzickou osobou, jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.
 2. V případě Kupujícího spotřebitele– příslušným ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

II. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

Předtím, než Kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat.

Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka Zpět, kterým se Kupující vrátí do předešlých kroků.

Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, tlačítkem [ Odeslat objednávku ] bude objednávka s konečnou platností odeslána do zpracování Prodávajícímu. Toto odeslání je závazné.

Na e-mailovou adresu Kupujícího, uvedenou v objednávce, bude zaslán e-mail s akceptací objednávky.

Podáním objednávky Kupující akceptuje tyto obchodní podmínky Prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Jakmile Kupující obdrží od Prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka Prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží Kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího e-mailu ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat Kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Pro případ osobního odběru zboží se sjednává, že Prodávající bude pro Kupujícího rezervovat zboží v příslušném kamenném obchodě po dobu 10 pracovních dnů od odeslání potvrzujícího e-mailu Kupujícímu. Po marném uplynutí této lhůty pozbývá uzavřená kupní smlouva platnosti a obě strany jí nejsou nadále vázány. Na tuto skutečnost bude Kupující v emailu potvrzujícím přijetí jeho objednávky Prodávajícím upozorněn. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění po dobu 3 let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Přijatá objednávka od Kupujícího prostřednictvím internetového obchodu Redled.cz má platnost kupní smlouvy podle platného zákona a obsahuje tyto náležitosti:

a) typ požadovaného zboží
b) objednací číslo požadovaného zboží – objednávky bez uvedeného objednacího čísla nebo typu zboží nebude možné vyřídit
c) objednávané množství
d) fakturační adresu Kupujícího
e) požadované místo dodání
f)  způsob dopravy a platby
g) údaje umožňující řádné vystavení daňového dokladu dle zákona 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty

Prodávající potvrdí objednávku Kupujícímu písemně automaticky generovaným e-mailem. V případě, že zboží není možno dodat v termínu či se vyskytnou jiné okolnosti ovlivňující vyřízení objednávky, bude Kupující kontaktován telefonicky či e-mailem.

III. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Uživatelský účet pro Kupujícího podnikatele – REDLED pro firmy

Uživatelský účet s názvem REDLED pro firmy vznikne na základě registrace Kupujícího, které je podmíněno vyplněním Identifikačního čísla podnikatele IČ, (tedy je určeno pouze pro Kupujícího podnikatele) provedené na webové stránce, po té může Kupující podnikatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující podnikatel provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet”).

Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující podnikatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující podnikatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující podnikatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující podnikatel svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující podnikatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující podnikatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uživatelský účet pro Kupujícího spotřebitele

Na webové stránce REDLED.cz Kupující spotřebitel nemá možnost vytvořit si uživatelský účet.

Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a i při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

IV. CENY

Ceny jsou účtovány podle platného ceníku Prodávajícího. Pokud dojde během doby vyřízení objednávky ke změně cen, jsou zákazníkovi vždy účtovány ceny zboží platné v den objednání uvedené na objednávce.
Ceny výrobků dodávaných Prodávajícím vycházejí z užitných vlastností výrobků, provozních nákladů výrobce a Prodávajícího, kurzu CZK, platných cenových, daňových a celních předpisů.

Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

V cenách zboží je zahrnuto:
a) výchozí ověření a kontrola výrobku u výrobce
b) kompletní příslušenství specifikované jako součást dodávky v uživatelské příručce

V cenách není zahrnuto:
a) balné a přepravné včetně pojistného

Ceny poskytovaných služeb jsou kalkulovány individuálně.

Veškeré ceny jsou uváděny s i bez DPH.

Platnost cen a jejich změny:
Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny v průběhu kalendářního roku bez předchozího upozornění z důvodu:
a) změny kurzu CZK
b) změn cen výrobků
c) změn platných celních a daňových předpisů,
d) popř. změn dalších objektivních podmínek

V. MOŽNÉ ZPŮSOBY ÚHRAD ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku společností PPL nebo Českou poštou v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 163852419 / 0600, vedený u společnosti Moneta
 • (dále jen „účet prodávajícího”) na základě zálohové faktury
 • bezhotovostně pomocí platebního systému GO Pay
 • v hotovosti na provozovně

Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Náklady vrácení zboží nese Kupující.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

VII. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Na e-shopu Redled.cz jsou uvedeny hlavní funkční vlastnosti dodávaných výrobků. Nejsou uvedeny podrobné specifikace.

Pokud budete mít pocit, že některý parametr není jasně a jednoznačně uveden, kontaktujte náš technický personál na kontaktních telefonních číslech uvedených v záložce KONTAKT.
Ujišťujeme všechny zákazníky, že všechny výrobky uvedené v tomto katalogu splňují požadavky platných českých zákonů a norem, které se vztahují na jejich dovoz, prodej i užití. Ke všem výrobkům bylo vydáno “Prohlášení o shodě” nebo CE certifikát ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy Kupujícím spotřebitelem:
U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může Kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se Kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
Odstoupení od smlouvy Kupující spotřebitel Prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je Kupující spotřebitel povinen Prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí vráceno Prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, a v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese Kupující spotřebitel.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

Odstoupení od smlouvy Kupujícím podnikatelem:
Při odstoupení od smlouvy Kupujícím podnikatelem před dodáním zboží bude účtována smluvní pokuta ve výši 20 % z ceny objednaného zboží.

Při odstoupení od smlouvy Kupujícím podnikatelem po dodání zboží je Kupující podnikatel povinen uhradit storno poplatek. Konkrétní výši storno poplatku, která může být až do výše 75 % z kupní ceny vráceného zboží, stanoví Prodávající s ohledem na typ výrobku. Zboží musí být vráceno Prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, a v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese Kupující.

Kupující podnikatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837  občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy, pokud zboží bylo upraveno podle přání Kupujícího.

IX. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti Prodávajícího za vady.

Záruční doba u výrobků je specifikována výrobcem a je uvedena na webu www.redled.cz u produktu na dodacím listě a upřesněna v uživatelské příručce.

Záruční doba u služeb je stanovena následovně:
Záruční doba začíná dnem dodání výrobku/služby Kupujícímu, popř. předáním výrobku veřejnému dopravci.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, kterou případně výrobek strávil v záruční opravě (doba od převzetí výrobku do záruční opravy do data předání opraveného výrobku Kupujícímu, popř. předání dopravci).

Pokud Kupující v záruční době zjistí, že výrobek nesplňuje technické parametry uvedené v technické specifikaci výrobce, informuje o tomto bez prodlení Prodávajícího a ten zahájí reklamační řízení.

Při tomto řízení Prodávající posoudí, zda jsou splněny podmínky záruky. K tomu slouží dodací/záruční list potvrzený Kupujícím, případně doklad o zakoupení – faktura/ daňový doklad. Po posouzení, že změna vlastností nastala v záruční době Prodávající ve své vlastní servisní laboratoři nebo ve spolupráci s výrobcem (dle typu výrobku) posoudí příčinu změny vlastností a tím i oprávněnost reklamace.

Pokud příčinou změny vlastností je některá z akceptovatelných příčin, Prodávající výrobek opraví ve své laboratoři nebo u výrobce tak, aby opětně splňoval garantované technické parametry nebo výrobek vymění za výrobek nový.

Obsah poskytované záruky, tj. rozsah, podmínky, doba platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí jsou uvedeny v těchto záručních podmínkách a mohou být upřesněny v konkrétních návodech pro použití.

Rozsah záruky:
Zjevné vady, za které se považuje především:

 • neshoda mezi deklarovaným a skutečně dodaným množstvím objednaných výrobků
 • neshoda deklarovaného příslušenství se skutečně dodaným příslušenstvím výrobků
 • vnější viditelné poškození výrobku nebo jeho příslušenství
 • Tyto vady je Kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží.

Skryté vady jsou vady jedné nebo více funkcí výrobků způsobené systémovou nebo nahodilou výrobní vadou.
Tyto vady je Kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu.

Záruka se nevztahuje na:

 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • závady způsobené nesprávným používáním, pozměněním, neautorizovaným zásahem Kupujícího do výrobku, nedodržováním zásad údržby popřípadě poškozením (úmyslným nebo neúmyslným)
 • závady způsobené používáním výrobku v jiných podmínkách než je stanoveno v návodu
 • porušené ochranné pečetí nebo nálepek, jsou-li takové na výrobku
 • závady způsobené manipulací, popř. skladováním, které neodpovídají pokynům v návodu
 • vady, se kterými byl Kupující seznámen a na které byla Kupujícímu poskytnuta sleva
 • vady způsobené vyšší mocí, kterou Prodávající nemohl ovlivnit (blesk, nepřiměřené kolísání napětí sítě, atp.)
 • Za vadu není považována nefunkčnost výrobku ve specifickém-nestandardním využití, pokud tyto aplikace nebyly předem odsouhlaseny Prodávajícím a písemně potvrzeny při potvrzení objednávky.

Postup při uplatnění nároku na poskytnutí záruky:

Pokud Kupující zjistí vadu výrobku v záruční době, doporučuje Prodávající následující postup:

V první řadě informovat o vadě Prodávajícího, nejlépe e-mailem nebo telefonicky. Tento krok není nezbytný, ale v mnoha případech může pomoci vyřešit domnělé vady.

V případě, že se závadu nepodařilo vyřešit krokem 1, odešle Kupující na adresu Prodávajícího výrobek k vyřízení reklamace. Reklamované zboží může být zasláno Prodávajícímu prostřednictvím jakéhokoli veřejného přepravce, vždy však zabaleno tak,(aby obsah balíku vydržel bez poškození pád z 1m), popř. může být předáno osobně. Náklady na přepravu k Prodávajícímu hradí vždy Kupující pokud Prodávající nenavrhne jiný způsob řešení.

Zboží k reklamaci přineste osobně nebo zašlete v originálním obalu, řádně zabaleno pro přepravu, aby nedošlo k poškození zboží, (ne na dobírku) na adresu:
REDLED.cz, Vaculík s.r.o., Smiřických 61, Škvorec, 25083, Praha – Východ, telefon k zásilce uveďte: +420 607 480 062

Pro urychlení odbavení reklamace, vyplňte Reklamační list, ke stažení na webu www.redled.cz zde. Vypsaný a podepsaný nám ho zašlete, jako scan, emailem na objednavky@redled.cz, nebo vložený v balíku se zbožím.

Prodávající má právo na přezkoumání reklamované vady, nejdéle však do 15 pracovních dní musí o výsledku přezkoumání informovat Kupujícího.

V případě, že se prokáže oprávněnost reklamovaných vad, pak Kupující při uplatnění záruky má nárok na:

bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny (jde-li o vadu neodstranitelnou).

výměnu vadného zboží (jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží)

odstoupení od smlouvy (jde-li o vady odstranitelné vyskytující se však opakovaně a bránící řádnému užívání zboží)

Vyřešení reklamace je Prodávající povinen provést nejpozději do zákonem stanovené doby. Do stanovené doby se započítává i doba nutná k přezkoumání reklamované vady a doba přepravy opraveného výrobku zpět ke Kupujícímu. Tuto přepravu hradí Prodávající.

Doba od převzetí výrobku Prodávajícím až po převzetí opraveného výrobku Kupujícím se nezapočítává do záruční doby. Záruční doba se o tuto dobu naopak prodlužuje.

Prodávající se může písemně dohodnout se s Kupujícím na přiměřené prodloužení doby opravy.

Pokud Prodávající nezajistí opravu reklamované závady do stanovené doby, ani se nedohodne s Kupujícím na prodloužení doby opravy, je povinen odstranit reklamovanou vadu jako neodstranitelnou.

V případě, že se prokáže neoprávněnost reklamovaných vad, je Prodávající oprávněn požadovat od Kupujícího náhradu nutných nákladů na přezkoumání. Kupující se s Prodávajícím může dohodnout na opravě vady výrobku dle standardních podmínek servisu.

Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ VADNÝM VÝROBKEM

Posuzování odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem se řídí zákonem č. 59 / 1998 Sb. v aktuálním znění.
Prodávající je pojištěn proti přímým škodám na majetku nebo na zdraví, které by mohl způsobit vadný výrobek dodaný Kupujícímu.
Prodávající neručí za ztráty zisku (přímé ani nepřímé) způsobené vadným výrobkem dodaným Kupujícímu.
Prodávající neručí za škody způsobené výrobkem, jejichž původ není v provozování výrobku, popř. za škody způsobené jednáním Kupujícím, které je v rozporu s návodem k použití nebo účelem daného výrobku.

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, dodací adresa, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, přihlašovací jméno, přihlašovací heslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje”).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a vypracovávajících vyúčtování (externí účetní) nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

XII. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies a pixelových tagů na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Kupující může v nastavení svého prohlížeče jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zakázat. Lze tak kdykoli zakázat zpracovávání cookies na stránkách https://www.redled.cz.

XIII. DORUČOVÁNÍ

Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a Kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného Kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Vaculík s.r.o., Smiřických 61, Škvorec, 25083; Česká republika.

e-mail: dotazy@redled.cz

Ve Skvorci dne 1.4.2023